۴۰ اصل موفقیت – ویژگی های مشترک افراد موفق و شاخص

موضوع: ۴۰ اصل موفقیت – ویژگی های مشترک افراد موفق و شاخص

زمان شروع دوره: از 6 ام بهمن ماه به مدت 4 روز

مدرس: علیرضا مطلبی – دانش آموخته روانشناسی بالینی خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

مخاطبان: تمام افرادی که به دنبال تغییر و تحول در زندگی خود هستند.

مبلغ سرمایه گذاری شما: 250.000تومان