همکاری به عنوان مشاور ویژه (مشخصات فردی و تحصیلی)

 همکاری به عنوان روابط عمومی(مشخصات فردی و تحصیلی)

 

درخواست همایش