32 بازدید

تمرکز در جلسه امتحان

focus-on-exam-potansiel به نام خدا تمرکز در جلسه امتحان    محققان علوم اعصاب در سال‌هاي اخير موفق شده‌اند دو نوع «توجه» را شناسايي کنند. آنها دريافته‌اند توجه از دو طريق جلب مي‌شود؛ يکي از پايين به بالا و ديگري از بالا به پايين. در توجه از پايين به بالا، برخي مسايل براي همه ما انسان‌ها جذاب هستند و هرکسي در نگاه اول به آنها جذب مي‌شود. به نظر شما اين چيزهاي جذاب کدام‌اند؟ جالب است بدانيد جذاب‌ترين نکته براي ما انسان‌ها در…