6 بازدید

تجربه یک زندگی منظم

مرکز مشاوره تحصیلی پتانسیل به نام خدا تجربه یک زندگی منظم چند انسان موفق را می شناسید که بی نظم هستند؟ چند انسان موفق را می شناسید که منظم باشند؟ رابطه موفقیت و منظم بودن ، خیلی روشن و واضح است. شرط اصلی موفقیت، نظم و انسجام است. همین ابتدا از شما می خواهم که برای خودتان یک تعریف مشخص از منظم بودن داشته باشید. این تعریف را می توانید در اینجا برای خود مشخص کنید. آیا فرد منظمی هستید؟   اگر از شما…