ویژه والدین: ارتباط موثر با فرزندان

Effective communication with children-potansiel «به نام خدا» در دنیای امروز والدین و فرزندان با یکدیگر بیگانه شده‌ و روابطی سرد و یخ بین آن‌ها حاکم شده است. والدین از بچه‌ها می‌نالند؛ از اینکه فرزندانشان به حرف آن‌ها گوش نمی‌دهند در عذاب‌اند. جالب اینجاست که اکثر این والدین چاره کار خود را مطالعه کتاب‌های روانشناسی (البته روانشناسی بازاری‌) می‌دانند و حتی به خواندن کتاب‌های روان‌شناسی کودکان نیز روی می‌آورند تا راه نفوذ و تأثیرگذاری، روی فرزند خود را کشف کنند. از طرفی بچه‌ها هم از…