۲۶ تیر ۱۳۹۴

انگیزشی: ساعتی که …

«به تماشا سوگند و به آغاز کلام …» صبح ساعت ۵:۳۰ از خواب بیدار میشوی و با خود کمی فکر می‌کنی، حتی فکر کردن به آن […]