۲۳ مهر ۱۳۹۴
Effective communication with children-potansiel

ویژه والدین: ارتباط موثر با فرزندان

«به نام خدا» در دنیای امروز والدین و فرزندان با یکدیگر بیگانه شده‌ و روابطی سرد و یخ بین آن‌ها حاکم شده است. والدین از بچه‌ها […]