۳ مهر ۱۳۹۵

چگونه می توانم بر ترس هایم غلبه کنم؟

به نام خدا چگونه می توانم برترس هایم غلبه کنم؟ پائولو کوئیلو در آخرین کتاب خود به نام «الف» می گوید، این شهامت نیست که انسان […]