۳ شهریور ۱۳۹۵

تغییر سبک زندگی

به نام خدا   راستگویی خیلی سخت است. انسان های راستگو در بیشتر مسائل دچار تنهایی و شکست می شوند. اما این نتیجه کوتاه مدت راستگویی […]