۱۹ آبان ۱۳۹۵
focus-on-exam-potansiel

تمرکز در جلسه امتحان

به نام خدا تمرکز در جلسه امتحان    محققان علوم اعصاب در سال‌هاي اخير موفق شده‌اند دو نوع «توجه» را شناسايي کنند. آنها دريافته‌اند توجه از […]