۲۹ مهر ۱۳۹۵
مرکز مشاوره تحصیلی پتانسیل

زندگی من سراسر تکراری و بی معنی شده است…

به نام خدا زندگی من سراسر تکراری و بی معنی شده است! وقتی کلافه و درمانده اید. وقتی نمی دانید که چه رفتاری درست است و […]