۱۶ آبان ۱۳۹۵
how-we-act-in-the-face-of-difficulties-and-problems-potansiel

در مواجه با سختی ها و مشکلات چطور عمل کنیم؟

به نام خدا جمله هایی از این دست را این روزها خیلی می شنویم: ” خسته ام” – ” دیگه حوصله ندارم” – “خسته شدم” -” […]