۲۲ آذر ۱۳۹۴
thinking-library-potansiel

استراتژی برنامه ریزی درسی

«به تماشا سوگند و به آغاز کلام» مدیریت زمان دروغی بیش نیست! دو سؤال می‌خواهم از شما بپرسم: سؤال اول: شما در یک شبانه‌روز چند ساعت […]