۴ مهر ۱۳۹۵

فقط یک چیز را اراده کن.

به نام خدا فقط یک چیز را اراده کن. اولین شرط برای اینکه انسان در هر زمینه ای، مثل تحصیل، کسب و کار ، مالی و […]