۱۰ آبان ۱۳۹۵
اقای مطلبی-

توهم دانایی خطرناک است!

به نام خدا دشمن دانایی جهل نیست! توهم دانایی است. مشخص است که وقتی مفهومی را درک نمی کنیم، وقتی اطلاعاتی نداریم، وقتی چیزی نمی دانیم، […]